we4kids

Algemene Voorwaarden Prosperius B.V.

Art.1 Algemeen

 1. Prosperius.bv is in het kader van deze algemene voorwaarden de zakelijke aanduiding van Prosperius B.V. (KvK 50348647).
 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
  Opdrachtnemer: Prosperius.bv.
  Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Prosperius.bv.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van opdrachtnemer en van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

Art.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer, zoals de regels van bijvoorbeeld NIVRA, NOREA, NOB en FB, maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een artikel dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benadert.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art.3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Teneinde de tussen partijen te sluiten overeenkomst een deugdelijke basis te geven, staat de opdrachtgever er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie over de uit te voeren drachtgever opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal op die basis de door hem te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtgever bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.
 4. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Art.4 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken zullen zijn.
 3. Omdat opdrachtnemer zich dient te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en buitenlandse regelgevers, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) opdrachtgever (behoort), alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art.5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
 4. Indien in de opdrachtaanvaarding reeds is vastgelegd dat derden in de uitvoering van de opdrachten worden betrokken om specifieke werkzaamheden uit te voeren is de in artikel 5.3 genoemde voorwaarde van overeenstemming niet van toepassing.
 5. Opdrachtnemer houdt een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van opdrachtnemer.

Art.6 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot opdrachtnemer geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke.
 5. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 6. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 is opdrachtnemer gerechtigd tot het geanonimiseerd vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

Art.7 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij er gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van die) producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent (de uitkomsten van) de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Art.8 Personeel

 1. De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, zonder overleg met de wederpartij.

Art.9 Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van opdrachtnemer, ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt − indien van toepassing − de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de opdrachtovereenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Art.10 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Art.11 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Art.12 Leveringstermijn

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan − tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is − door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Art.13 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Opdrachtnemer kan slechts meerwerk verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen als vooraf toestemming is verleend.

Art.14 Afsluiting van de opdracht

 1. Het moment van afsluiten van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team dat met de uitvoering van de opdracht is belast, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De opdrachtnemer kan dan ook niet altijd van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van deze eindafrekening dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Art.15 Opzegging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstaan en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
 4. Voor zover het in lid 3 bedoelde extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 5. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Art.16 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden, anders dan door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit dan wel het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt vergoed indien dat bedrag lager is dan het bedrag van de factuurwaarde.
 5. Elke aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens werknemers, personen, ingeschakelde derden, bestuurders van opdrachtnemer of bestuurders van ingeschakelde derden, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen, derden en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade.

Art.17 Communicatie

In het geval de communicatie door de opdrachtgever of opdrachtnemer geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals email en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorgdragend voor een standaard virusprotectie. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van email en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet geëncrypteerd tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Art.18 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere waarden bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waar opdrachtgever waarop bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Art.19 Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging/engagement letter onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging/engagement letter opgenomen voorwaarden.

Art.20 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen. 

Handige links

 • Download een kopie van de algemene voorwaarden van Prosperius.bv in PDF-formaat