we4kids

Intellectuele eigendom

Voorzover op deze website informatie van Prosperius.bv wordt gepubliceerd, berust het auteursrecht bij Prosperius.bv. Verdere publicatie en/of openbaarmaking in welke vorm dan ook van informatie of grafische elementen van deze site, kan pas geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prosperius.bv. Als op deze website informatie wordt gepubliceerd van anderen dan Prosperius.bv zelf, gebeurt dat enkel na toestemming van de houder van de auteursrechten op die informatie en onder vermelding van de bron van de informatie. Voor verdere verspreiding en/of openbaarmaking van dergelijke informatie dient u zich te wenden tot de houder van de auteursrechten op die informatie. Via deze link kunt u contact opnemen met Prosperius.bv als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring.